Regels en Links

 

Kampreglement

1. Toegang tot de terreinen

 1. Alleen Scoutingorganisaties en hun leden mogen kamperen op onze terreinen en bivakkeren in het Hopman Vernielhuis. Hiertoe dient men bij de bij de opgave het groepsnummer en het lidmaatschapsnummer van de kampleider te vermelden en een kopie van de lidmaatschapskaart op te sturen.
 2. Alle personen in elk gezelschap dienen lid te zijn van Scouting. Van gezinnen dient tenminste één der ouders lid te zijn van Scouting en mogen de kinderen die tot dat huishouden behoren, mee kamperen.
 3. Bij aankomst dient de kampleider / kampeerder in het bezit te zijn van een geldige lidmaatschapskaart van Scouting Nederland dan wel van de betreffende Nationale Scoutingorganisatie en / of van een Letter of Introduction.

2. Kampleiding

 1. De leiding van het terrein berust bij het bestuur van de Stichting Scoutcentrum Zeeland.
 2. De beheerder treedt op als vertegenwoordiger van dit bestuur.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder.

3. Aankomst en vertrek

 1. Ongeveer 1 week voor de aanvang van het kamp geeft men de aankomsttijd door aan de beheerder.
 2. Bij aankomst op het terrein moet men zich melden bij de beheerder en een deelnemerslijst inleveren met hierop tenminste vermeld: de namen van alle deelnemers, en een telefoonnummer waarop het thuisfront is te bereiken.
 3. Het verschuldigde kampgeld dient contant of per PIN te worden voldaan, uiterlijk op de dag vóór het vertrek of in overleg met de beheerder op een andere dag.
 4. Bij vertrek meldt men zich bij de beheerder om de kampplaats en/of het huis op te leveren.
 5. De kampplaats en/of het huis dient bij vertrek schoon en compleet achtergelaten te worden.
 6. Eventuele schade en vermissingen worden in rekening gebracht.

4. Hopman Vernielhuis

 1. Gas- en elektriciteitsverbruik wordt met meters bepaald en afgerekend. Water is binnen redelijke grenzen bij de prijs inbegrepen.
 2. Het is niet toegestaan om extra apparatuur, zoals koel-, vries- en verwarmingingsapparaten in of bij het Hopman Vernielhuis te plaatsen.
 3. Het is niet toegestaan om vanuit het Hopman Vernielhuis elektriciteitssnoeren en waterslangen te laten lopen voor gebruik op het terrein.
 4. Het is niet toegestaan bedden te verschuiven en binnen-inventaris buiten te gebruiken. De matrassen moeten op de bedden blijven liggen.
 5. Het is niet toegestaan te roken in het Hopman Vernielhuis.
 6. Huisdieren zijn in het Hopman Vernielhuis niet toegestaan.
 7. Het is niet toegestaan spijkers, nietjes, punaises etc. in wanden en plafonds te slaan.
 8. De vluchtwegen en -deuren moeten vrij te gebruiken zijn. Bedden en bagage mogen niet in de vluchtwegen worden geplaatst.
 9. Gebruik van de EHBO-doos, de brandslangen en de brandblussers moet worden gemeld i.v.m. de verzegeling.
 10. De groep dient zelf zorg te dragen voor de schoonmaak van het gebouw. Bij nalatigheid worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden berekend per uur, of per deel daarvan.
 11. Bij vertrek dienen het opruimen en de schoonmaak volgens de checklist uitgevoerd te zijn.
 12. Hout hakken mag alleen buiten. De kachel dient leeg te worden achtergelaten.

5. Terrein

 1. Voor het plaatsen van tenten en pionierobjecten moet men zich houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
 2. Langs de waterkant en van daar naar de terreinen toe moet een strook van tenminste 3,5 meter breed en met een vrije hoogte van tenminste 4,2 meter worden vrijgehouden.
 3. Tenten mogen in een groepje ter grootte van maximaal 10 bij 10 meter bij elkaar staan. Tussen deze groepjes en/of tussen alleenstaande tenten moet een vrije tussenruimte van tenminste 3 meter zijn.
 4. Tenten staan op het risico van de kampeerder.
 5. Respecteer de eigendommen van anderen.
 6. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van groeps- en/of persoonlijke eigendommen.

6. Terreinbescherming

 1. Het is verboden in het terrein te graven, levend hout te kappen en/of de begroeiing te beschadigen.
 2. De grindoever dient intact te worden gelaten teneinde afkalving te voorkomen.
 3. Het rijden op het terrein met voertuigen, anders dan bagagewagens, is verboden.
 4. Tenten mogen hooguit 14 dagen op dezelfde plaats staan, daarna moeten ze worden verplaatst.
 5. Bij beschadiging van terrein of begroeiing kunnen de kosten voor het herstel in rekening worden gebracht.

7. Vuur stoken

 1. Het maken van grondvuren op het terrein is verboden, behalve in de kampvuurkuil.
 2. Het houden van kampvuren in de kampvuurkuil is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder.
 3. Het vuur in de kampvuurkuil mag niet groter zijn dan de vuurplaats (maximaal 1 bij 1 m).
 4. De kampvuurkuil moet vrij van vuil, stookhout en as worden achtergelaten.
 5. Tafelvuren, vuurtjes in vuurtonnen (met onderstel) en barbecues zijn toegestaan, uitsluitend op een open plaats die tenminste 2 meter rondom vrij is van bebouwing, tenten, bomen en struiken, waarbij er voor moet worden zorg gedragen dat de grasmat niet verbrandt of verschroeit en niet wordt bevuild met houtresten en as.
 6. De tafels, vuurtonnen en barbecues zijn zodanig opgesteld of uitgevoerd dat ze niet eenvoudig kunnen omvallen of kunnen worden omgestoten.
 7. Tafelvuurplaatsen, vuurtonnen en barbecues mogen geen grotere afmeting dan 70 cm hebben (diagonaal of doorsnede). Eigen vuurtonnen mogen dus niet groter zijn dan die van het Scoutcentrum.
 8. Alleen schoon hout, briketten of houtskool mogen worden gestookt, wat op een veilige manier aangestoken moet worden, zoals met houtschilfers, papier, aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof, en/of aanmaakgel.
 9. Bij elk vuur dienen emmer(s) water (tenminste 10 liter totaal) als blusmiddel voor onmiddellijk gebruik klaar te staan.
 10. Elk vuur staat onder toezicht van de leiding c.q. een volwassene.
 11. Het vuur mag niet worden verlaten alvorens het gedoofd is.
 12. De as van tafelvuren, vuurtjes in vuurtonnen, barbecues en uit de kampvuurkuil moet worden gestort in de hiervoor bestemde asrestenbak.
 13. Bij het niet opvolgen van deze regels kan een stookverbod worden opgelegd en kunnen de kosten voor het herstel van schade in rekening worden gebracht.

8. Veiligheid

 1. Bij brand en ongevallen dient men volgens de instructies te handelen.
 2. Elke groep dient EHBO-materiaal bij zich te hebben, afgestemd op de groepsgrootte.
 3. Gas- en elektrische apparatuur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen. Gasflessen mogen niet zijn gevuld met LPG.
 4. Het is niet toegestaan om vanuit de toiletgebouwen en het Hopman Vernielhuis elektriciteitssnoeren en waterslangen te laten lopen voor gebruik op het terrein.
 5. Bij gastoestellen op propaan en butaan moet gebruik worden gemaakt van een goedgekeurde (d.w.z. met opdruk NEN-EN 1763-1) en in goede staat verkerende slang, niet ouder dan 5 jaar.
 6. Er mag niet worden geparkeerd op de weg naar en op het Scoutcentrum (tot aan de slagboom), behalve in de parkeervakken. De paden en wegen op het Scoutcentrum en daarbuiten moeten altijd vrij worden gehouden van obstakels (zoals geparkeerde auto’s, materiaal, vlotten, enz.). De verharding na de slagboom wordt alleen opengesteld voor laden en lossen.

9. Onderkomens

 1. Caravans en campers worden niet toegelaten.
 2. Alleen om gezondheidsredenen kan door het bestuur hiervoor in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend na een aanvraag vooraf (vergezeld van een doktersverklaring).

10. Sanitaire inrichting

 1. Bij de tapkranen op het terrein is het uitsluitend toegestaan om water te halen, niet om te wassen of te spoelen.
 2. De wasgelegenheid in de toiletgebouwen is uitsluitend bestemd voor persoonlijke verzorging.
 3. Het wassen van groente, het afspoelen en het doen van de afwas in de wasbakken en de douches is verboden. Dit dient op het eigen terrein te gebeuren.
 4. Bij het gebruik van de toiletten dient men verstopping van de afvoerleidingen te voorkomen. Damesverband en luiers moeten in de vuilnisemmer gedeponeerd worden.

11. Orde en rust

1. Tussen 23.00 en 7.00 uur mag de nachtrust niet worden verstoord.
2. Het gebruik van geluid- en beeldapparatuur op het terrein is verboden.
3. Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan.
4. Nachtspelen dienen buiten het Scoutcentrum gehouden te worden, en alleen op plaatsen waar dat is toegestaan.
5. Respecteer het terrein van andere groepen; laat geen spelen plaatsvinden op of om het terrein van een andere groep.
6. Spelen in de bossen op het terrein zijn verboden. Naast het terrein zijn recreatieterreinen waar (bos)spelen kunnen worden gehouden.
7. Zowel in als buiten het kamp dient men zich als Scoutinglid te gedragen. Houd er rekening mee dat je Scouting vertegenwoordigt.

12. Huisdieren

1. Voor zover honden geen overlast veroorzaken, zijn ze toegestaan, mits aangelijnd.
2. Het uitlaten moet buiten het terrein gebeuren. Eventuele ongelukjes moeten door de eigenaar van de hond te worden opgeruimd.
3. Het niet nakomen van deze regels kan resulteren in verwijdering van de betreffende eigenaar.

13. Afval

 1. Afval dient in zakken in de vuilcontainer te worden gedeponeerd.
 2. Alleen huishoudelijk- en keukenafval kan worden gedeponeerd in de vuilcontainer.
 3. Voor glas is er een glasbak.
 4. Grof vuil en klein chemisch c.q. gevaarlijk afval kunnen niet in de vuilcontainer worden gedeponeerd. Dit afval moet men zelf wegbrengen naar de milieustraat of meenemen bij vertrek.
 5. Blikken, dozen, pakken, e.d. dienen platgemaakt te worden als ze worden weggegooid.

14. Pionierhout

 1. Het pionierhout mag niet worden bewerkt, zoals door hakken, zagen, boren, spijkeren of schroeven.
 2. De toegewezen hoeveelheid pionierhout dient na gebruik weer ordelijk te worden teruggelegd.
 3. Vermist en bewerkt pionierhout moet worden vergoed.

15. Gebruik materiaal

 

 1. Alle ter beschikking gestelde en / of geleende materialen zoals vlotten en surfplanken dienen na gebruik teruggebracht te worden naar de bergplaats. Het gebruik van dit materiaal is voor eigen risico.

16. Reservering: aanbetaling, annulering, 20%-regeling

 1. Bij een reservering wordt een aanbetaling als reserveringsgeld gevraagd.
 2. De regels voor reservering, aanbetaling, wijziging in de periode en de aantallen deelnemers en annulering staan vermeld in de reserveringsvoorwaarden die deel uit maakt van de reserveringsbevestiging.

Geactualiseerd in 2021.

Huisregels Hopman Verniel Huis

Deze huisregels zijn een aanvulling op artikel 4 van het Kampreglement

 • Het gas-en elektriciteitsverbruik worden met meters bepaald en naar verbruik afgerekend. Water is binnen redelijke grenzen bij de prijs inbegrepen.
 • Het is niet toegestaan om extra apparatuur, zoals koel-, vries- en verwarmingsapparaten in of bij het HVHuis te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan bedden te verschuiven en binnen-inventaris buiten te gebruiken.
 • De matrassen moeten op de bedden blijven liggen.
 • Het is niet toegestaan te roken in het HVHuis.
 • Huisdieren zijn in het HVHuis niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan spijkers, nietjes, punaises etc. In wanden en plafonds te slaan.
 • De vluchtwegen en –deuren moeten vrij te gebruiken zijn.
 • Bedden en bagage mogen niet in de vluchtwegen worden geplaatst.
 • Gebruik van de EHBO-doos, de brandslangen, en de brandblussers moet worden gemeld i.v.m. de verzegeling.
 • Het is niet toegestaan om vanuit het HVHuis elektriciteitssnoeren en waterslangen te laten lopen voor gebruik op het terrein.
 • De groep (huurder) dient zelf zorg te dragen voor de schoonmaak van het gebouw. Bij nalatigheid worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden berekend per uur, of per deel daarvan.
 • Bij vertrek dienen het opruimen en de schoonmaak volgens de checklist uitgevoerd te zijn. Houthakken alleen buiten. De kachel dient leeg te worden achtergelaten.
 • Zelf meenemen:
   • Vuilniszakken
   • Wc-papier,toiletzeep,handdoeken
   • Afwasmiddel, hand-en theedoeken, pannenlap, allesreiniger
   • Hoeslakens voor de matrassen, hoofdkussens, slaapzakken of beddengoed voor persoonlijk gebruik.
   • EHBO-doos - Witbord-stiften
Inventarislijst Hopman Verniel Huis

Aantal Omschrijving

3 Dienbladen 

5 Juskommen metaal 

50 Borden 

2 Maatbekers 

8 Thermoskannen 

6 Serveerschalen ovaal metaal 

6 Serveerschalen rechthoekig metaal 

50 Schotels 

50 Soepkommen 

50 Plastic bekers 

6 Koffiemelkkannetjes metaal 

2 Suikerpotjes metaal 

55 Tafelmessen 

55 Tafelvorken 

55 Tafellepels 

50 Mokken 

6 Grote ronde schalen metaal 

6 Kleine ronde schalen metaal 

50 Kleine ronde schaaltjes metaal 

50 Theelepeltjes 

6 Opscheplepels groot 

6 Opscheplepels klein 

6 Juslepels 

50 Glazen 

3 Vergiet, SCZ F (alu) 

2 Pannen E (6L), met deksels 

2 Pannen C+D (6-8l), met deksel 

3 Steelpannen 

2 Pannen A+B (20-25L), met deksel 

2 Braadsledes, metaal 

1 Waterketel (11_2L) 

2 Waterketels (7-10L), met deksel 

2 Spatel rvs (rechthoekig blad) 

2 Schuimspaan (rond blad) 

2 Soeplepel 

2 Juslepel (groot) 

2 Groentelepel 

2 Vleesvork 

1 Aardappelstamper, klein 

1 Aardappelstamper, groot 

6 Onderzetters, metaal 

4 Snijplanken 

2 Gardes 

2 Pollepels, hout 

2 Spatels, hout

2 Broodmes 

2 Vleesmes 

2 Kaasschaaf 

4 Blikopeners 

2 Flesopener 

1 Kurkentrekker 

1 Potopener 

4 Aardappelschilmesjes 

4 Dunschillers 

3 Tang BBQ 

1 Schaar 

1 Rasp metaal 

5 Koekenpan, groot 26 cm 

1 Wildpan, ovaal (7L), met deksel

2 Melkkokers metaal 

2 Braadpannen (6-9L), met deksel 

2 Pannen (50L), F, met deksel 

1 Magnetron 

2 Koffiezetapparaat 

4 Glazenkoffiekannen 

2 Afwasteiltjes 

2 Gootsteenstoppen 

2 Afdruiprekken

Gebruik steigers door ZEEUWSE groepen

1. Gebruik van de steigers van het Scoutcentrum door ZEEUWSE groepen is GRATIS.           

2. De boten NIET afmeren ten behoeve van verhuur anders dan aan op het Scoutcentrum kamperende groepen.

3. Alle boten dienen aan de mast voorzien te zijn van een houten bordje waarop naam en telefoonnummer.

4. Laat de boten ordelijk en degelijk afgemeerd achter.

Vastgesteld op 16 januari 2015

Privacyverklaring Scout Centrum Zeeland

   PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

SCOUT CENTRUM ZEELAND  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SCOUT CENTRUM ZEELAND, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op of via de website aan SCOUT CENTRUM ZEELAND  verstrekt. 

SCOUT CENTRUM ZEELAND  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

 

WAAROM SCOUT CENTRUM ZEELAND  GEGEVENS NODIG HEEFT

SCOUT CENTRUM ZEELAND  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan SCOUT CENTRUM ZEELAND  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG SCOUT CENTRUM ZEELAND  GEGEVENS BEWAART

SCOUT CENTRUM ZEELAND  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

SCOUT CENTRUM ZEELAND  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van SCOUT CENTRUM ZEELAND  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SCOUT CENTRUM ZEELAND  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

SCOUT CENTRUM ZEELAND  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SCOUT CENTRUM ZEELAND  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SCOUT CENTRUM ZEELAND  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SCOUT CENTRUM ZEELAND  heeft hier geen invloed op.

SCOUT CENTRUM ZEELAND  heeft Google geen toestemming gegeven om via SCOUT CENTRUM ZEELAND verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@scoutcentrumzeeland.nl. 

SCOUT CENTRUM ZEELAND  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

SCOUT CENTRUM ZEELAND  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SCOUT CENTRUM ZEELAND  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SCOUT CENTRUM ZEELAND  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SCOUT CENTRUM ZEELAND  op via secretaris@scoutcentrumzeeland.nl . 

WWW.SCOUTCENTRUMZEELAND.NL  is een website van SCOUT CENTRUM ZEELAND . 

SCOUT CENTRUM ZEELAND  is als volgt te bereiken:

 • Adres: Wulpenburgseweg 6,  4351 PB, Veere.
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  41113377
 • Telefoon: (+31) 06 28 51 68 02
 • E-mailadres: secretaris@scoutcentrumzeeland.nl
Gedragscode Scouting Nederland

 

KLIK HIER voor de Gedragscode van Scouting Nederland.

Aanstellingsbeleid

 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Klik hier voor het aanstellingsbeleid van Scouting Nederland.

 

 

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag voor je klaar. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam vanuit Scouting Nederland. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.